اسفنج – ابر فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری

اسفنج – ابر: فرانسه پیروزی انتخابات انتخابات ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مرتضوی چطور از از اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه شد؟

عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم تاکید کرد: ما در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی به تخلفات گسترده‌ای رسیدیم. 

مرتضوی چطور از از اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه شد؟

مرتضوی چطور از از اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه شد؟

عبارات مهم : تخلفات

عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم تاکید کرد: ما در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی به تخلفات گسترده ای رسیدیم.

به گزارش ایلنا، سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی درخصوص تبرئه سعید مرتضوی از اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی شرکت تامین اجتماعی در دادگاه گفت: ما در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی به تخلفات گسترده ای هم در انتصابات و هم در بکارگیری مدیران نامناسب و پرداخت پاداش های هنگفت به اعضای هیات مدیره شرکت های وابسته به شرکت تامین اجتماعی رسیدیم که هرچند ممکن است ارتباط مستقیمی با مرتضوی نداشته باشد ولی از آنجایی شرکت تامین اجتماعی تحت مدیریت وی بوده، مرتضوی متهم به مباشرت و معاونت در جرم و عدم نظارت کافی است.

مرتضوی چطور از از اتهام تحصیل نامشروع و تصدی غیرقانونی سرپرستی تامین اجتماعی تبرئه شد؟

این نماینده اصولگرا ادامه داد: البته ممکن است به علت رویه های اشتباه و غلط این مسئله تا به امروز ادامه داشته باشد و شاید این مسئله قبل از حضور مرتضوی در شرکت تامین اجتماعی وجود داشته باشد ولی آنچه در این تحقیق و تفحص وجود دارد این است که در دوران مرتضوی تخلفات گسترده ای وجود داشته است.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اتهام دیگر مرتضوی راجع به سرپرستی شرکت تامین اجتماعی تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در شرکت تامین اجتماعی وجود دارد، آن است که افراد غیرمتخصص در شرکت تامین اجتماعی مسئول می شوند و آنها به علت ناآشنایی افرادی را منصوب و اختیاراتشان را به وی تفویض می کنند و آنها نیز هر کاری می خواهند انجام می دهند.

عضو کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مجلس نهم تاکید کرد: ما در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی به تخلفات گسترده‌ای رسیدیم. 

وی با اشاره به فعالیت شرکت تامین اجتماعی در سه حوزه درمان، بیمه و اقتصادی خاطرنشان کرد: مرتضوی در حوزه های بیمه، درمان و اقتصادی هیچ تخصص و سابقه ای در این حوزه ها نداشت. جهت همین قانونی را تصویب کردیم که مدیر شرکت تامین اجتماعی باید شرایطی را داشته باشد و در یکی از حوزه های سه گانه شرکت تامین اجتماعی فعالیت کرده باشد.علت تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی نیز همین مسئله بود. یعنی از آنجایی که مرتضوی تخصصی نداشت ما خواستار پیگیری به اوضاع شرکت تامین اجتماعی شدیم.

واژه های کلیدی: تخلفات | سعید مرتضوی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs